ประกาศ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง จำนวน 2 อัตรา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต่างคำ หมู่ที่ ๑

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต่างคำ หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าต่างคำ หมู่ที่ ๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำ หมู่ที่ ๒ และบ้านต่างคำวิทยา หมู่ที่ ๑๔

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำ ม.๒ และบ้านต่างคำวิทยา ม.๑๔

ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เหล่าต่างคำ

กองคลัง

ประกาศจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เหล่าต่างคำ

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.เหล่าต่างคำ

กองคลัง

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ 

ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำหมู่ที่ 2 และบ้านต่างคำวิทยาหมู่ที่ 14

ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านต่างคำหมู่ที่ 2 และบ้านต่างคำวิทยาหมู่ที่ 14

ด้านซ้าย ด้านขวา

ด้านหลัง แบบ บก01

แบบก่อสร้าง

ใบประมาณราคาค่าก่สอร้าง 2

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แปลนคาน

แปลนพื้ร

แปลนหลังคา 2

แปลนหลังคา

แปลนหลังคา1

แผนที่ก่อสร้างโครงการ

รายการประกอบแบบ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าต่างคำ  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

20200708154017 20200708154037 20200708154058 20200708154116 20200708154135 20200708154155 20200708154215 20200708154234 20200708154253 20200708154333 20200708154355 20200708154415 20200708154433 20200708154453