วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

 

“เหล่าต่างคำน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม   นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร”

 

 พันธกิจ (VISSION)

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การประปา การโทรคมนาคม  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  2. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีคุณธรรมอันดีงาม
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและเพิ่มพูนรายได้
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  6. พัฒนาศักยภาพของคนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
  7. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข
  8. เสริมสร้างความร่วมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

 

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

 

ยุทธศาสตร์ที่   1        การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่   1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าท่อระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่   2   การพัฒนาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้งปรับปรุง ระบบการจราจร

แนวทางการพัฒนาที่   3   ขยายเขต  ติดตั้ง  บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

แนวทางการพัฒนาที่   4   การวางผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่   2        การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่   1   การจัดระเบียบชุมชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่   2   การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

แนวทางการพัฒนาที่   3   สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่   4   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่   3        การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่   1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่   2   ก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน

 

ยุทธศาสตร์ที่   5        การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่   1   การจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่   2   ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม