ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การประปา การโทรคมนาคม  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 2. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีคุณธรรมอันดีงาม
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงขึ้น
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและเพิ่มพูนรายได้
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 6. พัฒนาศักยภาพของคนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข
 8. เสริมสร้างความร่วมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

 โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

 1. ประชาชนมีจิตสำนึกมีคุณธรรมรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 2. ประชาชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหมู่บ้าน
 3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 4. มีระบบการบริหารจัดการที่ครบทุกด้านประชาชนมีส่วนร่วม และได้รับการบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
 5. ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรทั่วถึงและเพียงพอทุกฤดูกาล
 6. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม กำหนดแนวทางในการจัดการสิ่งปฎิกูล การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า