ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านต่างคำ หมู่ที่ ๒

ประกาศซ่อมระบบประปาบ้านต่างคำ หมู่ที่๒แบบ บก01ปร4โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านต่างคำ หมู่ที่๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ๗๒๕๘ หนองคาย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔

(เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)

เอกสารแนบ : รายละเอียดไตรมาสที่ 4

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณโครงการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสว่าง หมู่ ๑๑ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

READ MORE

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ไฟล์แนบ : 1

ไฟล์แนบ : 2

ไฟล์แนบ : 3 ร่างขอบข่าย

ไฟล์แนบ : บัญชีราคาครุภัณฑ์บัญชีราคาครุภัณฑ์2 , บัญชีราคาครุภัณฑ์3บัญชีราคาครุภัณฑ์4