โครงการอบรมศิลธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดโครงการอบรมศิลธรรม จริยธรรม วันที่  19 กันยายน 2562 ณ วัดสุขสำราญ หมู่ 13 บ้านเชียงอาดเหนือ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

                                            

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/szxl7u

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปี 2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-4-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-2-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-3-2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่-1-2561

แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

 

 

 

             แนวทางการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและปลอดภัย

1.ก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณ์ต่างๆ ผู้บริโภตจะต้องคำนึงถึงความต้องการก่อนว่าเป็นความต้องการแท้ หรือความต้องการเทียม

2.สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกชนิด ควรศึกษาฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง  อย่างน้อยต้องมีฉลากภาษาไทย  ชื่อของผลิตภัณฑ์และที่ตั้งของผู้ผลิต  หรือ  ผู้แทนจำหน่าย  วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุ  สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือตำหรับ  วิธีบริโภค  ข้อควรระวังในการใช้หรือข้อจำเพราะอื่นๆ  ของแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย  หากเราอ่านฉลากจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทราบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องสามารถหลีกเลียงสารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้เกิดปัญหาในการบริโภค  เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการได้ 

3.ในการซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพจะต้องมีความระเอียดในความพิจารณาถึงประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากสินค้าและบริการให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ  อย่าให้เสียเปรียบผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ

 4.ถ้าพบว่ามีผลิตภัณฑ์  สินค้าหรือบริการสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที่  เพื่อจะได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

5.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์  สินค้าและบริการที่สุขภาพได้มาตรฐาน  หรือมีการรับรองคุณภาพกล่าว  คือ มีเครื่องหมาย มอก. หรือมีอย. เป็นต้น

6.ถ้าได้รับความไม่เป็นธรรม  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการให้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://sites.google.com/site/nissancamou/naewthang-kar-leuxk-briphokh-xyang-chlad-laea-plxdphay