งานวันเด็ก ประจำปี 2563

งานกีฬา ประจำปี 2563

งานกีฬาประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 17-18  มกราคม 2563 อบต.เหล่าต่างคำได้กำหนดจัดงานเพื่อให้เด็กออกกำลังกาย

งานก๊ฬา 63
การแข่งขันของน้องๆในตำบล

โครงการอบรมศิลธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จัดโครงการอบรมศิลธรรม จริยธรรม วันที่  19 กันยายน 2562 ณ วัดสุขสำราญ หมู่ 13 บ้านเชียงอาดเหนือ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

                                            

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/szxl7u